Σεμινάριο Ξηρής Βελόνας (Dry Needling – Level 1) by Jonathan Hobbs – ΑΘΗΝΑ 2025
ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
3 ημέρες
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ:
25/04/2025
ΠΟΛΗ:
Αθήνα
ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ:
Αίθουσα σεμιναρίων EPIMORFOSIS
Καραολή & Δημητρίου (πρ. Ελευθερίας) 105
183 45 – Μοσχάτο
ΚΟΣΤΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ:
430€
ΠΟΣΟ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ:
150€   ( έως 26/03/2025 )
ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ:
26
ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ:
26
ΔΗΛΩΣΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Απευθύνεται σε

Το σεμινάριο απευθύνεται σε Φυσικοθεραπευτές, Ιατρούς και άλλους Επαγγελματίες Υγείας (απόφοιτοι ΑΕΙ – ΤΕΙ).

Γλώσσα Σεμιναρίου

Γλώσσα του σεμιναρίου θα είναι η η Αγγλική και θα υπάρχει ταυτόχρονη μετάφραση στα Ελληνικά.

Πληροφορίες

Το ΚΔΒΜ1 EPIMORFOSIS προτίθεται να διοργανώσει Σεμινάριο Ξηρής Βελόνας (Dry Needling – Level 1)  – ΑΘΗΝΑ 2024 με καθηγητή τον Jonathan Hobbs.


Το σεμινάριο διαρκεί 3 μέρες και θα διεξαχθεί στην Αθήνα.


Το κόστος του σεμιναρίου ανέρχεται στο ποσό των 430€.


Για την οριστικοποίηση της συμμετοχής θα πρέπει να προκαταβληθεί το ποσό των 150€.


Το υπόλοιπο ποσό των 280€ θα πρέπει να κατατεθεί τουλάχιστον δύο μέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου.


Hobbs Masters Needling System


DIN-1 Foundations of Dynamic Integrative Needling


Στόχοι του προγράμματος
 1. Η ανάπτυξη της γνώσης και της κατανόησης των συμμετεχόντων αναφορικά με την ξηρά βελόνα.
 2. Η ανάπτυξη της ικανότητας του κλινικού συλλογισμού, της κριτικής και αναλυτικής προσέγγισης για την επίλυση προβλημάτων αναφορικά με την ξηρά βελόνα.
 3. Η ανάπτυξη της  κλινικής δεξιότητας των συμμετεχόντων στην εφαρμογή της ξηράς βελόνας.
 4. Η αποτελεσματική ενσωμάτωση των δεξιοτήτων εφαρμογής της ξηράς βελόνας στις “manual” δεξιότητες του θεραπευτή.
 5. Η ανάπτυξη των δεσμών συνεργασίας και αλληλεπίδρασης στο κλινικό περιβάλλον αναφορικά με την πρακτική της ξηράς βελόνας. 
  
Αξιολόγηση μαθησιακών αποτελεσμάτων του προγράμματος


Με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι συμμετέχοντες θα πρέπει:


1. Να έχουν αποκτήσει τις πρακτικές δεξιότητες, ικανότητες και όλα εν γένει τα χαρακτηριστικά που απαιτούνται για την ασφαλή εφαρμογή της ξηράς βελόνας. Οι σχετικές τεχνικές και πρακτικές θα πρέπει να εφαρμόζονται σύμφωνα με τις   επιταγές των κανονισμών υγείας και ασφάλειας, που αφορούν στις επαγγελματικές εφαρμογές “manual” θεραπείας, υπό την προϋπόθεση ότι λαμβάνονται και τηρούνται οι σχετικές πρακτικές προφυλάξεις και κατανοούνται και εκτιμώνται οι  τυχόν αντενδείξεις. 
2. Να έχουν κατανοήσει τις ειδικές και μη ειδικές επιδράσεις της ξηράς βελόνας, αφού λαμβάνουν κάθε φορά υπόψη τις σχετικές ανατομικές, φυσιολογικές, μικροβιολογικές και παθολογικές αρχές με βάση τα πιο πρόσφατα και σαφή στοιχεία  που διαθέτουν.
3. Να έχουν την δυνατότητα να ενσωματώνουν με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα την εφαρμογή της ξηράς βελόνας στην “manual” θεραπεία, προκειμένου να αντιμετωπίζουν με αποτελεσματικότητα προβλήματα μυοσκελετικού πόνου και   δυσλειτουργίας.


Γνώση και κατανόηση (Μαθησιακά αποτελέσματα; 1, 2, 3)


Γνωστικές επιδεξιότητες (Μαθησιακά αποτελέσματα; 1, 2, 3)


Πρακτικές δεξιότητες (Μαθησιακά αποτελέσματα; 1, 2, 3)Τρόπος Αξιολόγησης:


Διαπλαστικός.


Έλεγχος πρακτικών δεξιοτήτων (Μαθησιακά αποτελέσματα, 1, 2, 3)


Eνδεικτικό περιεχόμενο:


Τα παραπάνω αποτελέσματα θα επιτευχθούν με την βοήθεια πολλών και διαφορετικών τρόπων  διδασκαλίας, όπως διαλέξεις, σεμινάρια, κατάρτιση ομάδων, επίλυση προβλημάτων επί σεναρίων, κλινικού συλλογισμού πάνω σε περιπτώσεις υπό μελέτη, παρουσιάσεις και πρακτικές εφαρμογές βελονισμού. Η μάθηση θα υποστηρίζεται από το αντίστοιχο εγχειρίδιο μελέτης του μαθήματος και θα χρησιμοποιείται  διδακτικό υλικό και μέθοδοι που αποτελούν προϊόν έρευνας.


Το πρόγραμμα θα ασχοληθεί με την διερεύνηση των ακόλουθων τομέων:


• Εξέταση τεκμηρίωσης των στοιχείων (evidence-base)
• Ένταξη ανατομίας, φυσιολογίας, μικροβιολογίας και παθολογίας
• Ενσωμάτωση του κλινικού συλλογισμού της φυσικοθεραπείας
• Δεξιότητες βελονισμού
• Θέση των σημείων
• Ασφάλεια
• Υπόβαθρο ξηράς βελόνας
• Τεχνικές ιατρικής βελόνας/ξηράς βελόνας


Περιεχόμενο προγράμματος


Ιστορία ξηράς βελόνας 
Έννοια ξηράς βελόνας 
Έννοιες ιατρικές βελόνας 
Νευροφυσιολογία ξηράς βελόνας 
Θεωρία Τrigger point και βελονισμός 
Υγεία και ασφάλεια: Προφυλάξεις και αντενδείξεις
Τεχνικές βελονισμού
Θέση των σημείων
Κριτήρια επιλογής σημείων
Αξιολόγηση
Έλεγχος ικανότητας εφαρμογής της βελόνας με αξιολόγηση της τήρησης των κανόνων ασφάλειας.


Δείτε το βίντεο:


Πρόγραμμα

Ημέρα 1


08.30-09.00  Εγγραφές


09:00-09:15 Εισαγωγικά και αρχική ενημέρωση για το περιεχόμενο και τη δομή του μαθήματος.
 
09:15-10.30 Ιστορία της ξηράς βελόνας και ο ρόλος της στην ιατρική. Ανάπτυξη της γνώσης και κατανόησης των αρχών και της φιλοσοφίας που διέπουν τη χρήση της ξηράς βελόνας στην κλινική πράξη.


Τρέχουσες εξελίξεις στην πρακτική ή τη θεωρία της ξηράς βελόνας.


10:30-10:45 Διάλειμμα


10:45-11.30 Νευροφυσιολογία και  θεωρία “Pain Gate”. Γνώση και κατανόηση ανατομικών, φυσιολογικών, μικροβιολογικών και παθολογικών αρχών που σχετίζονται με την ξηρά βελόνα..


11:30-12:30 Η παθοφυσιολογία των trigger points. Γνώση και κατανόηση ανατομικών, φυσιολογικών, μικροβιολογικών και παθολογικών αρχών που σχετίζονται με την ξηρά βελόνα.


12:30-13.15 Μεσημεριανό διάλειμμα


13.15-14.15


Αρχές βελονισμού –    θέση σημείων –   πρακτικές αρχές βελονισμού. Γνώση και κατανόηση ανατομικών, φυσιολογικών, μικροβιολογικών και παθολογικών αρχών που σχετίζονται με την ξηρά βελόνα.


14:15-15.15 Υγεία & Ασφάλεια στην κλινική πράξη. Νομοθετικοί και επαγγελματικοί κανόνες και κώδικες πρακτικής της ξηράς βελόνας. Εξασφάλιση της εκτίμησης των αντενδείξεων και της τήρησης των προφυλάξεων για την εφαρμογή ξηράς βελόνας


15:15-15.30 Διάλειμμα


15:30-16.45 Βελονισμός γλουτιαίων, έξω στροφέων ισχίου και μυών του κάτω τμήματος του κάτω άκρου. Ανάπτυξη των δεξιοτήτων, ιδιοτήτων και άλλων χαρακτηριστικών στις τεχνικές και στην πρακτική ξηράς βελόνας εντός του πλαισίου εφαρμογής των κανονισμών Υγείας και Ασφάλειας και του πεδίου της επαγγελματικής πρακτικής.


16:45-17.00 Ανασκόπηση ημέρας
 
 
Ημέρα 2
 


09:00-09.15 Ανασκόπηση Ημέρας 1
 
09:15-10.30 Βελονισμός αυχενικών μυών και μυών ωμικής ζώνης. Ανάπτυξη των δεξιοτήτων, ιδιοτήτων και άλλων χαρακτηριστικών στις τεχνικές και στην πρακτική ξηράς βελόνας εντός του πλαισίου εφαρμογής των κανονισμών Υγείας και Ασφάλειας και του πεδίου της επαγγελματικής πρακτικής.


10:30-10.45 Comfort break


10:45-12.30 Βελονισμός μυών ωμικής ζώνης.Ανάπτυξη των δεξιοτήτων, ιδιοτήτων και άλλων χαρακτηριστικών στις τεχνικές και στην πρακτική ξηράς βελόνας εντός του πλαισίου εφαρμογής των κανονισμών Υγείας και Ασφάλειας και του πεδίου της επαγγελματικής πρακτικής.


12:30-13.15 Μεσημεριανό διάλειμμα


13.15-15.15 Βελονισμός θωρακικών μυών. Ανάπτυξη των δεξιοτήτων, ιδιοτήτων και άλλων χαρακτηριστικών στις τεχνικές και στην πρακτική ξηράς βελόνας εντός του πλαισίου εφαρμογής των κανονισμών Υγείας και Ασφάλειας και του πεδίου της επαγγελματικής πρακτικής.


15:15-15.30 Διάλειμμα


15:30-16.45 Έλεγχος ικανότητας στην ξερά βελόνα. Ανάπτυξη της γνώσης και κατανόησης των αρχών και της φιλοσοφίας που διέπουν τη χρήση της ξηράς βελόνας στην κλινική πράξη.


Ανάπτυξη των δεξιοτήτων, ιδιοτήτων και άλλων χαρακτηριστικών στις τεχνικές και στην πρακτική ξηράς βελόνας εντός του πλαισίου εφαρμογής των κανονισμών Υγείας και Ασφάλειας και του πεδίου της επαγγελματικής πρακτικής.


16:45-17.00 Ανασκόπηση ημέρας
 


Ημέρα 3


09:00-09.15 Ανασκόπηση ημέρας 2
 
09:15-09.30 Βελονισμός οσφυϊκών μυών και μυών κάτω άκρου.


09:30-10.30 Βελονισμός οσφυϊκών μυών και μυών κάτω άκρου.


10:30-10.15 Διάλειμμα


10:45-12.30 Βελονισμός οσφυϊκών μυών και μυών κάτω άκρου.12:30-13.15 Μεσημεριανό διάλειμμα13.15-15.15 Βελονισμός οσφυϊκών μυών και μυών κάτω άκρου.


15:15-15.30 Διάλειμμα


15:30-16.45 Βελονισμός οσφυϊκών μυών και μυών κάτω άκρου.Τα νομοθετικά και επαγγελματικά πρότυπα και κώδικες πρακτικής που καθοδηγούν την πρακτική της ξηρής βελόνας. Εξασφάλιση της εκτίμησης και της τήρησης των αντενδείξεων και των προφυλάξεων για την εφαρμογή ξηρής βελόνας.


16:45-17.15 Βελονισμός αυχενικών μυών και μυών άνω άκρου.


17:15-17.30 Λήξη σεμιναρίου

Καθηγητές
Τρόποι Πληρωμής

1. Πληρωμή με Πιστωτική ή Χρεωστική κάρτα  • Μπορείτε να καταβάλετε το ποσό της προκαταβολής ή να εξοφλήσετε το σύνολο των διδάκτρων με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα (Visa, Mastercard & American Express) από την σελίδα του κάθε σεμιναρίου, μέσω της VivaPayments.

  • Η σωστή καταχώριση και η γνησιότητα των στοιχείων της πιστωτικής/χρεωστικής σας κάρτας αποτελεί αποκλειστική σας ευθύνη.

  • Η EPIMORFOSIS δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση οποιουδήποτε σφάλματος.

  • Ενδεχόμενη τραπεζική προμήθεια επιβαρύνει την EPIMORFOSIS.

2. Κατάθεση – Μεταφορά σε τραπεζικό λογαριασμό.


Μπορείτε να καταθέσετε ή να μεταφέρετε το σχετικό χρηματικό ποσό για την εγγραφή σας, γράφοντας το Ονοματεπώνυμό σας στο πεδίο “Αιτιολογία για τον δικαιούχο”, στους παρακάτω λογαριασμούς : 


ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ:
Αριθμός λογαριασμού : 5238-070348-955
ΙΒΑΝ: GR5501722380005238070348955 SWIFT(BIC): PIRBGRAA
 
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ:
Αριθμός λογαριασμού : 217/441034-39
IBAN: GR6801102170000021744103439 SWIFT(BIC): ETHNGRAA
 
ALPHA BANK:
Αριθμός λογαριασμού : 708002002013410
ΙΒΑΝ: GR4801407080708002002013410 SWIFT(BIC): CRBAGRAA
 
EUROBANK:
Αριθμός λογαριασμού : 0026.0037.01.0201090153
ΙΒΑΝ: GR4502600370000010201090153 SWIFT(BIC): ERBKGRAA
 
Δικαιούχος: ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΟΕ


Ενδεχόμενη τραπεζική προμήθεια  επιβαρύνει την EPIMORFOSIS.

Όροι Συμμετοχής

1. Στους συμμετέχοντες χορηγείται βεβαίωση παρακολούθησης,  πτυχίο ή δίπλωμα,
2. Παρέχεται έντυπo εκπαιδευτικό υλικό ( σημειώσεις ή το αντίστοιχο βιβλίο ).
3. Σε περίπτωση ακύρωσης του σεμιναρίου από υπαιτιότητα της EPIMORFOSIS, τα δίδακτρα που καταβλήθηκαν επιστρέφονται.
4. Η EPIMORFOSIS διατηρεί το δικαίωμα της αλλαγής ημερομηνίας και αναβολής των σεμιναρίων, ενημερώνοντας τους υποψήφιους συμμετέχοντες τηλεφωνικά ή /και μέσω sms & e-mail. Στην περίπτωση αυτή  στους συμμετέχοντες που δεν επιθυμούν  να παρακολουθήσουν το σεμινάριο στην νέα ημερομηνία, που θα οριστεί ή δεν επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν το ποσό που κατέβαλαν για την συμμετοχή τους σε άλλα σεμινάρια ή υπηρεσίες της εταιρίας, επιστρέφεται το σύνολο των καταβληθέντων.
5. Σε περίπτωση απεργίας, κυβερνητικών απαγορεύσεων, κακών καιρικών συνθηκών και γενικά κάθε συμβάντος πέραν του εύλογου ελέγχου των διοργανωτών, που προκαλεί παρακώλυση της εκτέλεσης μέρους ή του συνόλου του σεμιναρίου, οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα να αλλάζουν την ημερομηνία και την ώρα διεξαγωγής του. Στην περίπτωση αυτή τα δίδακτρα δεν επιστρέφονται, αλλά ισχύουν ως έχουν.
6. Ακύρωση της συμμετοχής από υπαιτιότητα του συμμετέχοντος, γνωστοποιείται  μόνο με email:
 • έως και 30 μέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου, επιστρέφεται το σύνολο του καταβληθέντος ποσού.
 • έως και 15 μέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου, επιστρέφεται το 50% των καταβληθέντων.
 • μετά την προθεσμία αυτή δεν επιστρέφεται κανένα ποσό εκτός εάν συντρέχουν εξαιρετικοί λόγοι ( υγείας ), οπότε και συνεκτιμώνται από την EPIMORFOSIS.
7. Η πραγματοποίηση του σεμιναρίου θα επιβεβαιώνεται με e-mail ή/και sms που θα αποστέλλεται εγκαίρως στους συμμετέχοντες.
8. Παρακαλείστε να μην αγοράζετε το αεροπορικό σας εισιτήριο έως ότου λάβετε το παραπάνω email (ή/και sms) επιβεβαίωσης ότι το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί. 
9. Το ΚδΒΜ1 EPIMORFOSIS διατηρεί το δικαίωμα της αλλαγής της αίθουσας διεξαγωγής και των ημερομηνιών.

Ξενοδοχεία

Μπορείτε να κάνετε απ’ ευθείας την κράτησή σας δηλώνοντας το όνομα της Epimorfosis.
Hotel Delfini***

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο τηλ.: +30 210 94 15 364 & 94 15 373

Χάρτης
Επικοινωνήστε μαζί μας:
Τ: 6946668680,
info@epimorfosis.gr
ΔΗΛΩΣΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Σεμινάριο Ξηρής Βελόνας (Dry Needling – Level 1) by Jonathan Hobbs – ΑΘΗΝΑ 2025

150.00430.00

Εκκαθάριση
Κωδικός προϊόντος: 338ca4c4-0d4b-458d-a9e7-91b9f03e72ab Κατηγορία: Ετικέτα:
Είπαν για εμάς

Η EPIMORFOSIS διοργανώνει σεμινάρια εξειδίκευσης για επαγγελματίες αποκατάστασης. Έχω παρακολουθήσει αρκετά. Σας συνιστώ ανεπιφύλακτα να εμπιστευτείτε την EPIMORFOSIS για την εξειδίκευση και τη διά βίου ενημέρωση σας.

- Αλέξανδρος Καραγιαννίδης -

Η Επιμόρφωση, σταθερή αξία είκοσι και παραπάνω χρόνια τώρα, οδηγεί την φυσικοθεραπεία και την διατηρεί σε πολύ υψηλά επίπεδα, μπράβο στον Γιώργο Καράμπαλη και στους συνεργάτες του, χρωστάμε πολλά σε όλους σας, με εκτίμηση,

- Φίλιππος Τζιμούλης -

Ο καλύτερος φορέας επιμόρφωσης φυσικοθεραπευτών. Δίνει τη δυνατότητα για ανάπτυξη γνώσεων που είναι απαραίτητες για κλινικό συλλογισμό. Μετεκπαίδευση υψηλού επιπέδου χωρίς να χρειάζεται κάποιος να ταξιδέψει στο εξωτερικό.

- Τσουκαλάς Κότσιρης Γεώργιος -

Τα πρώτα μου βήματα στην επαγγελματική εξειδίκευση ξεκίνησαν με την EPIMORFOSIS και συνεχίζουν. Παραμένει όλα αυτά τα χρόνια δίπλα μας, καλύπτοντας την ανάγκη για σύγχρονη και τεκμηριωμένη γνώση, σε συνεργασία με διεθνώς καταξιωμένους εκπαιδευτικούς φορείς.

- Κώστας Πουλής -

Γνωρίζω τον Γιώργο Καράμπαλη και την EPIMORFOSIS επί σειρά ετών. Είχα την ευκαιρία να παρακολουθήσω πολλά κλινικά σεμινάρια και μπορώ να υποστηρίξω οτι, σε επίπεδο οργάνωσης και επιλογής εκπαιδευτών, έχουν πολύ υψηλό επίπεδο αναγνωρισμένου κύρους.

- Γεωργία Πέττα -

Η EPIMORFOSIS δικαιολογεί πλήρως το όνομά της, παρέχοντας υψηλού επιπέδου σεμινάρια. Ο Γιώργος Καράμπαλης λειτουργεί περισσότερο ως διαρκώς “εκπαιδευόμενος” παρά σαν επιχειρηματίας και αυτό είναι ένα ακόμη συν στην όλη προσπάθεια που γίνεται.

- Δημήτρης Σταμούλης -