Μια Ολιστική Προσέγγιση στην Ανάπτυξη του Παιδιού ’22 – ΑΘΗΝΑΣ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
3 ημέρες
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ:
18/11/2022
ΠΟΛΗ:
Αθήνα
ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ:
Αίθουσα σεμιναρίων EPIMORFOSIS
Καραολή & Δημητρίου (πρ. Ελευθερίας) 105
183 45 – Μοσχάτο
ΚΟΣΤΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ:
320€
ΠΟΣΟ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ:
120€   ( έως 17/11/2022 )
ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ:
26
ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ:
22
Απευθύνεται σε

Το σεμινάριο απευθύνεται αποκλειστικά σε Εργοθεραπευτές, Φυσικοθεραπευτές, Λογοθεραπευτές και άλλους Επαγγελματίες Υγείας.

Γλώσσα Σεμιναρίου

Γλώσσα του σεμιναρίου θα είναι η Ελληνική και η Ιταλική και θα υπάρχει ταυτόχρονη μετάφραση.

Πληροφορίες

Το ΚδΒΜ1 EPIMORFOSIS προτίθεται να διοργανώσει σεμινάριο με θέμα: “Μια Ολιστική Προσέγγιση της Ανάπτυξης του Παιδιού”, με καθηγητές τον David Del Maouro, τον Gino Palumbo, τον Χαράλαμπο Καρκούλα, την Αικατερίνη Συμεωνίδου και την Μαργαρίτα Οικονομάκου.


Το σεμινάριο διαρκεί 3 μέρες και θα διεξαχθεί στην Αθήνα.


Το κόστος του σεμιναρίου ανέρχεται στο ποσό των 320€.


Για την οριστικοποίηση της συμμετοχής θα πρέπει να προκαταβληθεί το ποσό των 120€.


Το υπόλοιπο ποσό των 200€ θα πρέπει να κατατεθεί τουλάχιστον δύο μέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου.


Εισαγωγή


Τα παιδιά φτάνουν στην ωριμότητα με την ανάπτυξη των κινητικών, συναισθηματικών, κοινωνικών, επικοινωνιακών, γλωσσικών και γνωστικών ικανοτήτων που διαθέτουν, συμφώνα με τα ηλικιακά αναπτυξιακά μοντέλα.
Βασική προϋπόθεση είναι η ομαλή και συνεχής αλληλεπίδραση μεταξύ περιβάλλοντος και ατόμου, με σκοπό την βέλτιστη προσαρμογή του ατόμου σε αυτό.
Είναι επομένως απαραίτητο να υπάρχει διαρκής τροφοδότηση αυτής της σχέσης, η οποία διαμορφώνεται αφενός από την ποιότητα και ποσότητα των ερεθισμάτων αφετέρου, από την ομαλή ανάπτυξη των διαφορετικών συστημάτων του ατόμου.
Οι θεωρητικές επιστήμες, οι νευροεπιστήμες και η νευροαπεικόνιση επιβεβαιώνουν ότι τα αντιληπτικά, γνωστικά και εκτελεστικά συστήματα έχουν άμεση σχέση με την εξέλιξη της ανάπτυξης.
Η ολιστική και διεπιστημονική θεώρηση της ανάπτυξης παρέχουν ολοκληρωμένα θεωρητικά μοντέλα για περαιτέρω έρευνα και συμβάλλουν στον καθορισμό της διάγνωσης και τον σχεδιασμό της παρέμβασης.


Οι αναπτυξιακές θεωρίες αν και φαίνεται να μπορούν να αναδείξουν τα  πλεονεκτήματα των συστημάτων και της σχέσης των επιπέδων μάθησης (αντιληπτικό-γνωστικό-εκτελεστικό), ωστόσο δεν μπορούν να επεξηγήσουν πλήρως τις διαδικασίες με τις οποίες τα συστήματα αυτά αλληλεπιδρούν μεταξύ τους. Και αυτό διότι υπάρχει η αντίληψη ότι  λειτουργούν ως ξεχωριστές μονάδες, ως εκ τούτου οι πειραματικές και ερευνητικές μελέτες αλλά και οι εφαρμογές παραμένουν ως επί το πλείστον διαχωρισμένες (Barsalou, 1999).
Τα  επίπεδα της ανάπτυξης συντελούνται ως ένα ενιαίο σύνολο το οποίο οδηγεί το άτομο στην ωρίμανση μέσω μιας διαδικασίας ανάδυσης του Εαυτού.
Μια διαδικασία όπου δεν υπάρχουν στάδια όπου το ένα αντικαθιστά το άλλο.


Αφού εμφανισθούν, διαμορφωθούν και ωριμάσουν οι δεξιότητες μάθησης του ατόμου,  παραμένουν πλήρως λειτουργικές και ενεργές σε όλη την διάρκεια του βίου.
Συνεχίζουν να αναπτύσσονται ή/και να ενσωματώνονται με τις υπόλοιπες.
Θεωρίες διαφορετικών επιστημονικών τομέων, έχουν υιοθετήσει πλέον ένα μοντέλο ανάπτυξης, που έχει ως κεντρική ιδέα του την ύπαρξη ενός συμβολικού και ενός υπολογιστικού μυαλού, που εξελίσσονται μέσω της κινητικής και εκτελεστικής μας ικανότητας, η οποία είναι παραγωγική και αναδρομική  (Barsalou, 1999).
Η συνύπαρξη του συμβολικού και υπολογιστικού μυαλού συντελεί στην ανάπτυξη των νοητικών, γλωσσικών και γνωστικών μας ικανοτήτων.
Είναι λοιπόν ευνόητο ότι η ανάπτυξη προϋποθέτει ένα κοινό νευρολογικό σύστημα το οποίο επιτρέπει την κατανόηση, επεξεργασία και εκτέλεση διεργασιών που οδηγούν στην ωρίμανση μέσω προσαρμοστικών συμπεριφορών (Di Vincenzo, 2012).
Το θεωρητικό πλαίσιο που υποστηρίζει ότι η ανάπτυξη και η λειτουργία του ατόμου επιτελείται μέσω ενός κοινού νευρολογικού συστήματος ή ακριβέστερα, μέσω ενος δικτύου, είναι η ανακάλυψη των καθρεπτικών νευρώνων και η θεωρία της γνωστικής ενσωμάτωσης (Rizzolatti, Sinigaglia, 2006).


Οι καθρεπτικοί νευρώνες αφορούν κυρίως το μηχανισμό κατανόησης της δράσης και  την πρόθεση πίσω από αυτή, καθώς και την άμεση κατανόηση της συναισθηματικής κατάστασης των άλλων, μέσω ενός μηχανισμού  ταύτισης  μεταξύ δικών μας  εμπειριών και εμπειριών των άλλων.
Η κατανόηση των συναισθημάτων προκύπτει από την άμεση και αδιάλυτη σχέση μεταξύ των διαφορετικών συνειδήσεων, ως μια μορφή διυποκειμενισμού, που δημιουργεί την βάση για την λειτουργία της ενσυναίσθησης.
Οι λειτουργίες αυτές καθώς και οι μηχανισμοί που τις στηρίζουν φαίνεται να υπάρχουν ως ενσωματωμένες μορφές που δρουν ανεξάρτητα,  κάτι το οποίο θα ήταν αποδεκτό μόνο εφόσον θα μπορούσαμε να αποκλείσουμε από το συνεχές της μοντελοποίησης  τους, εκείνη την φάση κατά την οποία αναπτύσσονται αλλά και να λάβουμε υπόψιν τις μεταβλητές που καθορίζουν την ποικιλομορφία της συμπεριφοράς.
Συνεπώς η ολιστική προσέγγιση της ανάπτυξης έχει ως πυρήνα τις δομές ενός κοινού νευρολογικού δικτύου.
Τα κυκλώματα αυτά εκτός από τους «αισθητικοκινητικούς μετασχηματισμούς» παρέχουν τη βάση για διαφόρων τύπων γνωστικής λειτουργίας.
Συνδέονται με την αυτόματη επικοινωνία, την δυναμική σχέση με το περιβάλλον, την κατανόηση των προθέσεων των άλλων καθώς και την κοινωνικότητα ως βάση της ενσυναίσθησης.


ΣτόχοςΣτόχος του σεμιναρίου  είναι να προσφέρει στους συμμετέχοντες τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες  για μια αποτελεσματική παρέμβαση μέσω παρατήρησης και εκτίμησης  του παιδιού. Βασική επιδίωξη του σεμιναρίου είναι να κατανοηθούν οι τομείς καθώς και οι βασικές αρχές αξιολόγησης με στόχο τη δημιουργία ενός θεραπευτικού πλάνου ή παρέμβασης με βασικό άξονα τα αναπτυξιακά ορόσημα του παιδιού από την βρεφική ηλικία έως τα πρωιμα σχολικά χρόνια.
Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου θα αναλυθούν σύγχρονες αναπτυξιακές προσεγγίσεις ανάπτυξης και λειτουργίας των νευρολογικών δικτύων. Θα παρουσιαστούν μοντέλα ιεράρχησης,  εκτίμησης και αξιολόγησης των σταδίων ανάπτυξης προκειμένου να σχεδιαστεί και εφαρμοστεί το θεραπευτικοό προγράμμα που ενδείκνυται και να οδηγεί σε αποτελεσματική παρέμβαση με τον πλέον κατάλληλο και οικονομικό τρόπο.


Ομιλητές


1. Palumbo Gino, Φυσικοθεραπευτής,  εκπαιδευτής Vojta


2. Del Mauro David, Οπτομέτρης Μsc


3. Καρκούλας Χαράλαμπος, Λογοθεραπευτής


4. Συμεωνίδου Αικατερίνη, Εργοθεραπεύτρια, Msc


5. Οικονομάκου Μαργαρίτα, Κλινική Ψυχολόγος- Ψυχοθεραπεύτρια Msc


Συμπεράσματα:


Η ανάπτυξη πλαισιώνεται ολιστικά, πέρα από ένα καθαρά ιατροκεντρικό μοντέλο.
Μέσα σε αυτό το πλαίσιο απαραίτητη είναι η αλληλεπίδραση του ατόμου με το περιβάλλον και η προσπάθεια να το ελέγξει.
Τα ερευνητικά και θεωρητικά δεδομένα τονίζουν ότι κατά την ανάπτυξη του ατόμου, δυναμικό ρόλο έχει το κιναισθητικό, ψυχοσυναισθηματικό και το γλωσσικό σύστημα.
Καθώς και οι αναπαραστάσεις του κόσμου και των ιδεών.
Η συσχέτιση των αναπαραστάσεων που πραγματώνονται μέσω της δυάδας νους-σώμα, επιβεβαιώνεται από βασικές αρχές θεωρητικών και γνωστικών επιστημών καθώς και των νευροεπιστημών (Bοrghi, 2014).
Για αυτό το λόγο κρίνεται αναγκαία, μια διεπιστημονική  θεώρηση και προσέγγιση της ανάπτυξης.Βιβλιογραφία


Barsalou, L. W. (1999). Perceptual symbol systems. The Behavioral and Brain Sciences, 22( 4), 577– 660.
Borghi, A.M. and Cangelosi, A. (2014), Action and Language Integration: From Humans to Cognitive Robots.Top Cogn Sci, 6: 344-358. doi:10.1111/tops.12103
Di Vicenzo F., Manzi G., 20012. L’origine darwiniana del linguaggio. MicroMega, 1/20012 : 147-176.
Rizzolatti G., Sinigaglia C., 2006. So quell che fai il cervello che agisce e I neuroni specchio, Raffaello Cortina Editore.
Yuwapoom, W., Nopmaneejumruslers, K., Jiawiwatkul, A., & Kleebpung, N. (2017). A Study of the Holistic Approach to Child Development According to the DIR/Floortime Concept: Banlat Hospital, Phetchaburi. International Journal of Child Development and Mental Health, 5(1), 43-54. Retrieved from https://www.tci-thaijo.org/index.php/cdmh/article/view/76406

Πρόγραμμα

Ημέρα 1η
14.00 – 14.30  Εγγραφές
14.30 – 17.00  Θεωρία των καθρεπτίκων νευρώνων, φυλογένεση της γλώσσας (Καρκούλας  Xαράλαμπος)
17.00 – 17.30  Διάλειμμα
17.30 – 19.30  Κοινωνική επικοινωνία, γλωσσική λειτουργία, ιεράρχηση κριτήριων αξιολόγησης (Καρκούλας  Xαράλαμπος)
19.30 – 20.00  Ερωτήσεις


Ημέρα 2η
09.00 – 11.00  Η ανάπτυξη της κίνησης και η παθολογία αυτής Συνοπτικό σχεδιάγραμμα ομιλητών (Palumbo Gino)
11.00 – 11.20  Διάλειμμα
11.20 – 13.00  Η ανάπτυξη της κίνησης και η παθολογία αυτής (Palumbo Gino)
13.00 – 13.30  Ερωτήσεις     
13.30 – 14.00  Διάλειμμα
14.00 – 15.30  Αισθητηριακή Ανάπτυξη (Συμεωνίδου Αικατερίνη)
15.30 – 15.45  Διάλειμμα
15.45 – 17.15  Ανάπτυξη λεπτής κίνησης (Συμεωνίδου Αικατερίνη)
17.15 – 17.45  Ερωτήσεις


Ημέρα 3η
09.00 – 11.00  Οπτικοκινητική ανάπτυξη,  θέση στάση σώματος (Del Mauro David)
11.00 – 11.20  Διάλειμμα
11.20 – 13.00  Αξιολόγηση οπτικοκινητικής λειτουργίας (Del Mauro David)
13.00 – 13.30  Ερωτήσεις     
13.30 – 14.00  Διάλειμμα
14.00 – 15.00  Ψυχοδυναμικές θεωρίες συναισθηματικής ανάπτυξης (Οικονομάκου Μαργαρίτα)
15.00 – 16.00  Ενσυναίσθηση και αναπτυξιακά ορόσημα (Οικονομάκου Μαργαρίτα)
16.00 – 16.30  Ερωτήσεις

Καθηγητές
Τρόποι Πληρωμής

1. Πληρωμή με Πιστωτική ή Χρεωστική κάρτα  • Μπορείτε να καταβάλετε το ποσό της προκαταβολής ή να εξοφλήσετε το σύνολο των διδάκτρων με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα (Visa, Mastercard & American Express) από την σελίδα του κάθε σεμιναρίου, μέσω της VivaPayments.

  • Η σωστή καταχώριση και η γνησιότητα των στοιχείων της πιστωτικής/χρεωστικής σας κάρτας αποτελεί αποκλειστική σας ευθύνη.

  • Η EPIMORFOSIS δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση οποιουδήποτε σφάλματος.

  • Τραπεζική προμήθεια, εάν προβλέπεται, βαρύνει την EPIMORFOSIS.

2. Κατάθεση – Μεταφορά σε τραπεζικό λογαριασμό.


Μπορείτε να καταβάλετε το σχετικό χρηματικό ποσό με κατάθεση ή μεταφορά στους παρακάτω λογαριασμούς, με Δικαιούχο το  ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Ο.Ε.
Ως αιτιολογία στην κατάθεση παρακαλούμε να συμπληρώσετε το ονοματεπώνυμό σας και Τραπεζική προμήθεια, εάν προβλέπεται, βαρύνει την EPIMORFOSIS.


ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ:
Αριθμός λογαριασμού : 5238-070348-955
ΙΒΑΝ: GR5501722380005238070348955 SWIFT(BIC): PIRBGRAA
 
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ:
Αριθμός λογαριασμού : 217/441034-39
IBAN: GR6801102170000021744103439 SWIFT(BIC): ETHNGRAA
 
ALPHA BANK:
Αριθμός λογαριασμού : 708002002013410
ΙΒΑΝ: GR4801407080708002002013410 SWIFT(BIC): CRBAGRAA
 
EUROBANK:
Αριθμός λογαριασμού : 0026.0037.01.0201090153
ΙΒΑΝ: GR4502600370000010201090153 SWIFT(BIC): ERBKGRAA
 

Όροι Συμμετοχής

1. Στους συμμετέχοντες χορηγείται βεβαίωση παρακολούθησης,  πτυχίο ή δίπλωμα,
2. Παρέχεται έντυπo εκπαιδευτικό υλικό ( σημειώσεις ή το αντίστοιχο βιβλίο ).
3. Σε περίπτωση ακύρωσης του σεμιναρίου από υπαιτιότητα της EPIMORFOSIS, τα δίδακτρα που καταβλήθηκαν επιστρέφονται.
4. Η EPIMORFOSIS διατηρεί το δικαίωμα της αλλαγής ημερομηνίας και αναβολής των σεμιναρίων, ενημερώνοντας τους υποψήφιους συμμετέχοντες τηλεφωνικά ή /και μέσω sms & e-mail. Στην περίπτωση αυτή  στους συμμετέχοντες που δεν επιθυμούν  να παρακολουθήσουν το σεμινάριο στην νέα ημερομηνία, που θα οριστεί ή δεν επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν το ποσό που κατέβαλαν για την συμμετοχή τους σε άλλα σεμινάρια ή υπηρεσίες της εταιρίας, επιστρέφεται το σύνολο των καταβληθέντων.
5. Σε περίπτωση απεργίας, κυβερνητικών απαγορεύσεων, κακών καιρικών συνθηκών και γενικά κάθε συμβάντος πέραν του εύλογου ελέγχου των διοργανωτών, που προκαλεί παρακώλυση της εκτέλεσης μέρους ή του συνόλου του σεμιναρίου, οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα να αλλάζουν την ημερομηνία και την ώρα διεξαγωγής του. Στην περίπτωση αυτή τα δίδακτρα δεν επιστρέφονται, αλλά ισχύουν ως έχουν.
6. Ακύρωση της συμμετοχής από υπαιτιότητα του συμμετέχοντος, γνωστοποιείται  μόνο με email:
 • έως και 30 μέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου, επιστρέφεται το σύνολο του καταβληθέντος ποσού.
 • έως και 15 μέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου, επιστρέφεται το 50% των καταβληθέντων.
 • μετά την προθεσμία αυτή δεν επιστρέφεται κανένα ποσό εκτός εάν συντρέχουν εξαιρετικοί λόγοι ( υγείας ), οπότε και συνεκτιμώνται από την EPIMORFOSIS.
7. Η πραγματοποίηση του σεμιναρίου θα επιβεβαιώνεται με e-mail ή/και sms που θα αποστέλλεται εγκαίρως στους συμμετέχοντες.
8. Παρακαλείστε να μην αγοράζετε το αεροπορικό σας εισιτήριο έως ότου λάβετε το παραπάνω email (ή/και sms) επιβεβαίωσης ότι το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί. 
9. Το ΚδΒΜ1 EPIMORFOSIS διατηρεί το δικαίωμα της αλλαγής της αίθουσας διεξαγωγής.

Ξενοδοχεία

Μπορείτε να κάνετε απ’ ευθείας την κράτησή σας δηλώνοντας το όνομα της Epimorfosis.

Hotel Delfini** 

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο τηλ.: +30 210 94 15 364 & 94 15 373

Χάρτης

Μια Ολιστική Προσέγγιση στην Ανάπτυξη του Παιδιού ’22 – ΑΘΗΝΑΣ

120.00320.00

Εκκαθάριση
Κωδικός προϊόντος: 15e2890c-c7a5-4cd6-9be8-fe1a9b58a91d Κατηγορίες: , , , Ετικέτα:
Είπαν για εμάς

Η EPIMORFOSIS διοργανώνει σεμινάρια εξειδίκευσης για επαγγελματίες αποκατάστασης. Έχω παρακολουθήσει αρκετά. Σας συνιστώ ανεπιφύλακτα να εμπιστευτείτε την EPIMORFOSIS για την εξειδίκευση και τη διά βίου ενημέρωση σας.

- Αλέξανδρος Καραγιαννίδης -

Η Επιμόρφωση, σταθερή αξία είκοσι και παραπάνω χρόνια τώρα, οδηγεί την φυσικοθεραπεία και την διατηρεί σε πολύ υψηλά επίπεδα, μπράβο στον Γιώργο Καράμπαλη και στους συνεργάτες του, χρωστάμε πολλά σε όλους σας, με εκτίμηση,

- Φίλιππος Τζιμούλης -

Ο καλύτερος φορέας επιμόρφωσης φυσικοθεραπευτών. Δίνει τη δυνατότητα για ανάπτυξη γνώσεων που είναι απαραίτητες για κλινικό συλλογισμό. Μετεκπαίδευση υψηλού επιπέδου χωρίς να χρειάζεται κάποιος να ταξιδέψει στο εξωτερικό.

- Τσουκαλάς Κότσιρης Γεώργιος -

Τα πρώτα μου βήματα στην επαγγελματική εξειδίκευση ξεκίνησαν με την EPIMORFOSIS και συνεχίζουν. Παραμένει όλα αυτά τα χρόνια δίπλα μας, καλύπτοντας την ανάγκη για σύγχρονη και τεκμηριωμένη γνώση, σε συνεργασία με διεθνώς καταξιωμένους εκπαιδευτικούς φορείς.

- Κώστας Πουλής -

Γνωρίζω τον Γιώργο Καράμπαλη και την EPIMORFOSIS επί σειρά ετών. Είχα την ευκαιρία να παρακολουθήσω πολλά κλινικά σεμινάρια και μπορώ να υποστηρίξω οτι, σε επίπεδο οργάνωσης και επιλογής εκπαιδευτών, έχουν πολύ υψηλό επίπεδο αναγνωρισμένου κύρους.

- Γεωργία Πέττα -

Η EPIMORFOSIS δικαιολογεί πλήρως το όνομά της, παρέχοντας υψηλού επιπέδου σεμινάρια. Ο Γιώργος Καράμπαλης λειτουργεί περισσότερο ως διαρκώς “εκπαιδευόμενος” παρά σαν επιχειρηματίας και αυτό είναι ένα ακόμη συν στην όλη προσπάθεια που γίνεται.

- Δημήτρης Σταμούλης -